Čo vieme o výžive

Diéta a zmena výživy má pri chudnutí zásadný význam. Dostatočné vedomosti o zdravom stravovaní a redukčnej diéte sú základným predpokladom úspešného chudnutia. Absencia výživových vedomostí sa naopak javí ako faktor, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje stravovacie správanie a vedie k vzniku nadváhy.

Nedodržiavanie zásad zdravej životosprávy je najčastejšou príčinou nadváhy. Väčšina ľudí s nadváhou je však presvedčená, že má dostatok vedomostí o zdravom stravovaní a problém vidia iba v tom, že ich v dostatočne miere nevyužívajú. Je to skutočne tak?

Úroveň výživových vedomostí u klientov s nadváhou a obezitou je predmetom výskumu, ktorý prebieha v Inštitúte redukcie a prevencie nadváhy kompliment®. V roku 2008 bolo metódou vedomostného dotazníka vyšetrených viac ako 300 klientov. Priebežné výsledky priniesli prekvapujúce zistenia.

Zistilo sa, že viac ako dve tretiny respondentov získali výživové vedomosti náhodne. Väčšina z nich je aj napriek tomuto faktu presvedčená, že ich má dostatok a sú správne. Viac ako 53 percent respondentov uviedlo, že informácie o výžive získali prevažne z populárnej literatúry a časopisov, a tiež z ústneho podania od známych, priateľov a iných laikov. Takmer 46 percent respondentov uviedlo, že informácie o výžive získavali systematicky štúdiom odbornej literatúry a učebníc, na odborných seminároch a prednáškach. Základné vedomosti ako je napríklad frekvencia príjmu potravy v priebehu dňa, pitný režim či funkcia vlákniny vo výžive, ovládali takmer všetci respondenti. Iba jedna tretina z nich však vedela, aký je odporúčaný denný príjem energie a jej optimálne percentuálne rozloženie v priebehu dňa. Správne odhadnúť hmotnosť bežne dostupných potravín ako sú napríklad: rožok, jogurt, jablko, vedela tiež iba jedna tretina respondentov. Rovnako ako aj správne odpovede o zdrojoch kvalitných tukov. Takmer nikto však nevedel (správne odpovedalo iba 3,8 percenta) odhadnúť ani približné energetické hodnoty základných potravín ako sú napríklad: chlieb, olej, maslo či raňajkové cereálie.

Priebežné zistenia poukázali na to, že úroveň vedomostí z oblasti výživy, ktoré sú zásadné vo vzťahu ku kontrole telesnej hmotnosti a redukcii nadváhy, je nedostatočná a niektoré vedomosti úplne chýbajú. Sú to hlavne vedomosti o energetickej denzite, energetických hodnotách potravín a množstve prijatej stravy. Ďalšie zistenia odhalili skutočnosť, že respondenti nevedia reálne posúdiť úroveň vlastných výživových vedomostí a ani ich kvalitu. Nevedia odlíšiť odborné poznatky a vedecké fakty o výžive od laických informácií, ktoré sú dostupné v populárnej tlači a literatúre.

Z toho dôvodu je výživové vzdelávanie súčasťou všetkých redukčných programov kompliment®. Obsahom vzdelávania sú informácie o všeobecných zásadách racionálneho a redukčného stravovania, základných a ochranných živinách, odporučených nutritívnych štandardoch a energetickej hodnote potravín. Klienti sa učia hodnotiť potraviny vo vzťahu k energetickej denzite, glykemickému indexu, obsahu tuku v potravinách, odhadovať veľkosť porcií a množstvo stravy, voliť správnu kuchynskú prípravu stravy. Vedomosti o výžive im pomáhajú pri chudnutí a tiež aj neskôr, pri bežnom stravovaní pri udržiavaní a kontrole svojej hmotnosti.